27. september 2011

Tööta noored saavad tulla tasuta õppima palkmajaehitajaks või aednikuks

Novembrikuust saavad alustada Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti Koolituskeskuses Tihemetsas aianduse ja palkmajaehituse kutseõpet 16-29-aastased noored, kes ei tööta ja on ainult põhiharidusega või katkestanud põhihariduse omandamise 2010/2011 õppeaastal või varem . Eesti Töötukassas arvel olema ei pea.

Õpingud on tasuta, neid rahastab meetme 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamise” raames Euroopa Sotsiaalfond. Õppe- ja praktika ajal makstakse osalejatele stipendiumi, sõidutoetust ning tasutakse majutuskulud õpilaskodus. Õppima asujatele laienevad ka kõik õpilastele mõeldud soodustused. Lisaks on ette nähtud individuaalne ja grupisisene nõustamine praktikale suundumisel ja praktika ajal.

Õppetöö algab 8. novembril 2011 ja kestab 1 aasta. Õppegrupid moodustatakse aianduse eriala puhul 10 ja palkmajaehituse puhul 12 õpilasest.

Aianduse õppekava läbides õpitakse taimede paljundamist ja pookimist, praktilisi aiatöid, seda, kuidas kasutada aiatöömasinaid ning kuidas hoida korras aiatööriistu. Palkmajaehituse õppekava läbides õpitakse, kuidas valmib palkmaja alates kujunduse paberile panekust kuni maja valmimiseni. Sealhulgas õpitakse tundma ehitusmaterjale ja nende kasutusalasid; seinakarkassi, vahelagede ja põrandate ehitamimist. Samuti
omandatakse teadmised palkmaja ehitusest: kasutatavad ehituspalgid; töövahendid; erinevad palkmajade konstruktsioonid ja ehitamise tehnoloogia.


Projektide täpsemaks tutvustamiseks kandidaatidele on planeeritud ka infopäevad:
a.. Haapsalus 3. oktoobril kell 11, aadressil Wiedemanni 4 (Haapsalu Noorte
Huvikeskus)
b.. Pärnus 5. oktoober kell 11, aadressil Hommiku 1 (Pärnu Töötukassa)
c.. Viljandis 6. oktoobril kell 11, aadressil Vabaduse plats 6 (Viljandi Maavalitsus)

Rohkem infot projektide kohta leiab:


26. september 2011

Järvakandi Noortekeskuses toimub lauamängude nädalavahetus

Kes on HEA EESKUJU? Aita leida!

Kindlasti vaatate vahel mõnd noort ja mõtlete, et kuidas ta ikka ja jälle jaksab tegutseda meie kodukandi paremaks muutmise nimel. Oleme veendunud, et Teie koolis, vallas või kodukandis õpib mõni noor, kelle
tegemised vääriksid üleriigilist esiletõstmist ning tunnustamist.

Juba järgemööda neljandat aastat otsime Hea Eeskuju stipendiumi laureaate. Taaskord on Teil võimalus kinkida oma noorele sõbrale stipendium 1300 € väärtuses. Stipendium on mõeldud võitjale õpingute alustamiseks ülikoolis, kõrgkoolis või täiendõppeks huvikoolides.

Aga see ei ole veel kõik! 20 Hea Eeskuju lõppvooru pääsenule kingib Tallink Laheda Koolipäeva merel.
Lisaks lennutab Eesti Noorsootöö Keskus ühe noore vabalt valitud maailma otsa.

Vaata enda ümber ringi. Märka erilist inimesi. Oska tõsta esile tema tegu!

Haara kohe sulepea, sest Hea Eeskuju 2011 võitja esitaja sõidutab Evenor Londonisse.

Heaks Eeskujuks võib saada igaüks, kes on teinud teoks omapärase ja eeskujuliku teo, on vastutustundlik, hooliv ja õpib 7 - 12 klassis või kutsekeskkoolis. Kõiki esitatud lugusid hindab zürii Riigikogu esimehe ja
konkursi patrooni Ene Ergma juhtimisel ning paljude noorteorganisatsioonide ning ühiskonnategelaste osavõtul. Oma õpilastest, partneritest ning lastest lugusid kirjutades on Teil võimalus kaasa aidata ühe erilise noore õpingute toetamises, sest konkursi võitjale on välja pandud “Hea Eeskuju” stipendium.
Stipendium on mõeldud võitjale õpingute alustamiseks ülikoolis, kõrgkoolis või täiendõppeks huvikoolides.
“Hea Eeskuju” kandidaate saavad esitada kõik inimesed, kes usuvad, et kandidaadi teod vääriksid laiemat kõlapinda ja tunnustust. Nii sõbrad, õpetajad, direktorid, õed-vennad kui ka lapsevanemad.

Silmapaistvaid noori ning võitjat ja võiduloo kirjutajat tunnustab Ene Ergma koos üle Eesti kokku tulnud üle poole tuhande noorega konkursi auhinnagalal, mis leiab aset 3.novembril toimuval noortekonverentsil Lahe Koolipäev 2011 Pärnu Kontserdimajas.

Nüüd, aga kiiresti kirjutama, sest kandidaate on aega esitada vaid 16.oktoobrini. Ära viska tänaseid toimetusi homse varna! Loo esitamiseks mine meie kodulehele http://www.noortekonverents.ee/ ja lae sealt alla taotlusvorm. Loo kirjutamine ei võta Teilt kindlasti rohkem aega kui tunnike, kuid tunnustus,
mis Teie valla või linna noor saab, ei ole ei ajas ega rahas mõõdetav! Aita meil tunnustada Eestimaa tublisid noori. Seda kingitust ei unusta Sinu noor sõber kunagi!


Lisainfo:
Merilin Piipuu
Hea Eeskuju tänusündmuse peakorraldaja
Telefon: 56 481 413
E-post: merilin@noortekonverents.ee

Kuidas säilitada ravikindlustus pärast keskkooli lõpetamist?

Kuidas säilitada ravikindlustus pärast keskkooli lõpetamist?

Ravikindlustus on vajalik, kuna siis tasub ravikulude eest haigekassa. Ravikindlustuseta inimestel tuleb tasuda oma ravikulud ise. Meditsiiniteenused on väga kallid, tõsisemate tervisehädade puhul võib ravi maksumus ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse.

Gümnaasiumis õppimise ajal saad ravikindlustuse riigi poolt. Kas oled aga kursis, kuidas säilib Sinu ravikindlustus pärast keskkooli lõpetamist?

Kui oled gümnaasiumi lõpetamise ajal noorem kui 19- aastane, kehtib Sinu ravikindlustus kuni 19-aastaseks saamiseni. Kui aga oled gümnaasiumi lõpetades vähemalt 19- aastane ning lõpetad gümnaasiumi õppeaja nominaalkestuse piires, kehtib Sinu kindlustus veel 3 kuud pärast seda. Selleks, et ravikindlustus ei katkeks, tuleb sellisel juhul õpinguid jätkata, tööle minna vms hiljemalt 3 kuu jooksul pärast keskkooli lõpetamist.

Kui lähed kutse-või ülikooli

Kui lähed kohe pärast gümnaasiumi lõpetamist õppima kutse-või ülikooli, tagab riik Sinu ravikindlustuse kehtivuse kogu õppekava nominaalkestuse aja ja veel 3 kuud pärast kooli lõpetamist. Kui aga õpilane ei ole kooli lõpetanud õppekava nominaalkestuse jooksul (välja arvatud meditsiiniliste näidustuste tõttu) või ta heidetakse koolist välja, siis lõpeb tema ravikindlustus 1 kuu pärast õppekava nominaalkestuse möödumist või eksmatrikuleerimist.

Ravikindlustusele on õigus ka kaugõppevormis või osalise koormusega õppivatel üliõpilastel.

Üliõpilastel on õigus võtta akadeemilist puhkust. Kui akadeemiline puhkus algab nominaalõppeaja jooksul, siis ravikindlustus peatub (välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on tingitud inimese haigusest või vigastusest või kui üliõpilane pole samal ajal kindlustatud ka muul alusel) ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu.
Kutse-või ülikooli astudes ei pea Sa ravikindlustuse jätkamiseks ise haigekassale dokumente esitama. Andmed Eesti kutsekooli- ja üliõpilaste kohta esitab haigekassale teadus- ja haridusministeerium.

Kui lähed välismaale õppima

Üha rohkem õpilasi ja üliõpilasi suundub õppima välismaale. Kui Sinagi oled selle peale mõelnud, pea meeles, et ravikindlustuse jätkamiseks Eestis tuleb Sul esitada haigekassale välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument.

See peab sisaldama järgmisi olulisi andmeid:

1) õppeasutuse nimi;
2) õppeasutuse aadress;
3) õppija ees- ja perekonnanimi;
4) õppija isikukood;
5) õppeperioodi kestus;
6) õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri.

Tõend välismaa koolis õppimise kohta tuleb haigekassasse esitada igal õppeaastal.

Välismaal õppides (Euroopa majanduspiirkonnas ja Šveitsis) saab vajaminevat arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. Täpsemat infot Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiate haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee.

Kui lähed tööle

Paljud gümnaasiumi lõpetanud noored ei asugi aga edasi õppima, vaid lähevad otse tööle. Kui Sinulgi on sama plaan, on Sul õigus saada ravikindlustus oma tööandja kaudu.

Kui tööandja esitab kõik vajalikud dokumendid haigekassasse seitsme kalendripäeva jooksul alates Sinu tööle asumise päevast, siis tekib ravikindlustus neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. Kui tööleasumise hetkel Sinu ravikindlustus veel kehtib, siis jätkub see uuel alusel ilma katkemiseta.

Tööle asumisel tasub mõne aja möödudes oma kindlustuse kehtivus üle kontrollida, sest on juhuseid, kus tööandjad on unustanud inimesele ravikindlustuse tekitada.

Kui plaanid luua oma firma, tuleb Sul end füüsilisest isikust ettevõtjana kanda äriregistrisse või Maksu- ja Tolliametisse ning ravikindlustuse saamiseks maksta iseenda eest sotsiaalmaksu. Täpsemat infot võid lugeda Maksu- ja Tolliameti kodulehelt www.emta.ee.

Kui lähed ajateenistusse

Ajateenijale tagab ravikindlustuse riik. Ka ajateenistusse astujad ei pea ravikindlustuse jätkamiseks/saamiseks haigekassale ise andmeid saatma, seda teeb nende eest kaitseressursside amet. Kui ajateenistus on läbitud, kehtib ravikindlustus veel üks kuu pärast seda.

Töötuks registreerimine

Kui Sul ei ole võimalik pärast gümnaasiumi lõpetamist asuda edasi õppima, minna tööle või ajateenistusse, võid end töötukassas registreerida töötuks. Töötu staatus tagab Sulle ka ravikindlustuse. Andmed Sinu kohta edastab haigekassale sellisel juhul töötukassa.

Kust saad lisainfot?

Oma ravikindlustuse kehtivust saad igal ajal kontrollida ID-kaardi alusel riigiportaalist www.eesti.ee. Lisainformatsiooni ravikindlustuse kohta saad vaadata haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee või küsida haigekassa infotelefonilt 16 363.

20. september 2011

Tublid õpilased saavad stipendiumi

Noortele suunatud konkursi Tulevikutalent 2011 raames saavad tublid ja andekad Eesti õpilased taotleda 5. oktoobrini stipendiumi oma huvialade arendamiseks, enese täiendamiseks või muudeks hobide ja õppimisega seotud tegevusteks.

Taotlusi kokku 25 stipendiumile saavad esitada kõik 5.-12. klassi õpilased viies erinevas kategoorias: ühiskondlik tegevus; teadus; humanitaarteadus; kunst, muusika ja kultuur; sport ja tervis. Esimese nädalaga on taotlusi konkursil osalemiseks esitanud juba üle 600 noore.


Igas kategoorias valib žürii välja viis laureaati, kellest kategooriate parimaid premeeritakse Tulevikutalendi tiitli ning 600 euroga. Iga kategooria lõikes antakse välja ka neli teist kohta, keda premeeritakse igakuise 50-eurose stipendiumiga - kokku 450 euro ulatuses. Tulevikutalent 2011 stipendiumifond on 12 000 eurot. Stipendiumi kasutamise otstarbe saab otsustada iga noor ise.


Parimad õpilased valib välja erinevate elualade esindajatest koosnev žürii, kuhu kuuluvad pedagoog ja laulja Silvi Vrait, kergejõustiklane Kaire Leibak, näitleja ja poliitik Liina Vahter, ajakirjanik ja loodussõber Heiki Valner, laulja Teele Viira ning konkursi eestvedaja Maxima Eestist Ty Lehtmäe.

Konkursil osalemiseks saab avaldusi esitada 5. oktoobrini 2011. Osalemiseks on vaja esitada järgnevad dokumendid: eelneva õppeaasta koolitunnistus, vastava kategooria võistlustelt, konkurssidelt ja/või olümpiaadidelt saadud diplomite jms tunnistuste koopiad; kandidaadi motivatsioonikiri, kus muuhulgas näidatakse ära ka auhinnaraha kasutusviis; õpetaja/juhendaja soovituskiri; lapsevanema avaldus, millega vanem kinnitab, et on teadlik lapse osalemisest konkursil. Konkursi stipendiumi paneb välja Maxima Eesti
OÜ.

Dokumente saab esitada läbi www.tulevikutalent.ee veebikeskkonna või tavapostiga - Maxima Eesti OÜ, Peterburi tee 47, 11415, Tallinn, Eesti.

Tulevikutalent 2011 võitjad tehakse teatavaks 11. oktoobril.

12. september 2011

T.E.I.P annab 640 eurot sinu ja kaaslaste tervisele

Kui oled 12-18 aastane noor, tee valmis üks originaalne ja lihtne projekt ning saada see konkursile! Mis on SINU meelest tervislik ja kuidas saaks muuta koolipäevad ja kodukoha tervislikumaks paigaks?

Idee võib puudutada ükskõik missugust tervisega seotud valdkonda, olgu see siis sport, söömine või lihtsalt hea tuju loomine. Edasta oma kodukoha inimestele ja koolikaaslastele tervisesõnum ja vii see ellu. Lase oma kujutlusvõimel lennata, ole aktiivne ja kirjuta valmis vinge ideeprojekt.


Tervise Arengu Instituut toetab kuue parima ideeprojekti elluviimist 640 euroga, lisaks on peaauhinnaks ülivinge ekstreemne seiklus metsas, jõel või kaljul Sinu enda valikul ning väärtuslikud lohutusauhinnad.

Projektitaotluse ja lisainfo leiad aadressilt http://www.terviseinfo.ee/. Projekte ootame 21. oktoobrini.

Sõjakool kutsub külla.

Kutsume jälle noori külla Tartus asuvasse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemasse Sõjakooli.

Sel aastal ootame teid külla 23. septembril, 14. oktoobril, 25. novembril ja 15. detsembril.
Läbi aastate on meie kooliga tutvumas käinud õpilasekskursioonid ning nähtu on neis suurt huvi tekitanud. Meie kadetid räägivad külalistele riigikaitsest, tutvustavad kaitseväe relvastust ning eluolu Kõrgemas Sõjakoolis. Samuti saavad noored soovi korral külastada sõjamuuseumi, kus on vaatamiseks välja pandud palju põnevaid eksponaate Eesti sõjaajaloost.

Kuivõrd küberkaitse ja turvaline arvutikasutus on tänapäeva ühiskonnas arvutikasutajate seas vägagi oluline, on huvilistel võimalik kuulata Kaitseliidu küberkaitseliidu esindaja koolitust arvutiturbest (huvi korral palun sellest registreerumisel eelnevalt teada anda).


Kodanikupäeval 25. novembril peab lahtiste uste päeval loengu kaitseminister Mart Laar, kellega koos saavad huvilised arutada riigikaitse teemadel.

KVÜÕA on Eesti ainus rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. KVÜÕA Kõrgemas Sõjakoolis õpivadki tulevased ohvitserid - praegused kadetid.

Ekskursioon Kõrgemasse Sõjakooli on elamuseks nii neile, kes riigikaitset koolis veel õppinud ei ole, kui ka neile, kes riigikaitsetundides juba osalenud.
 
Loe lähemalt siit:
http://www.sojakool.ee/files/2011/03/S6jakool_kutsub_kylla.pdf

7. september 2011

Rajaleidja uudised 31.08-07.09

RAJALEIDJA TEGEMISED

Rajaleidjas on üleval riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite 2011. aasta sügissemestri ettevalmistuskursused!
Riigieksamite ettevalmistuskursused leiad:
ja põhikooli lõpueksamite ettevalmistuskursused leiad:

Rajaleidja sõbral Valemivihikul on käimas sügiskampaania!

Kui Sa veel märganud pole, siis täiskäiguga on peale hakanud suur, võimas ning vägevate auhindadega Valemivihiku Sügiskampaania! Tule osale kampaanias Sinagi!  Miks? Sest võitjaid on sel korral päris palju - peaauhinna võitjaid lausa terve klassi täis! Kõige rohkem Valemivihikuid ostnud ning registreerinud klassi viib Taisto Reisid võidureisile Daugava pärliks kutsutavasse Riiga! Lisaks loositakse välja HP sülearvuti, Olympuse fotokaamera, Apple iPod Nano ja palju muud head
paremat. Kampaania kestab 30. Septembrini! Loe veel:
www.valemivihik.ee/kampaania

ÕPPIMA või TÖÖLE VÄLISRIIKI

Aruanne: hariduses tuleb peavoolu skeemidesse kriitilisemalt suhtuda
Eesti inimarengu aruandest selgub, et kuigi Baltimaad taasiseseisvumise järel
hariduses Euroopast palju maha ei jäänud, järgiti siin liiga pingsalt muu maailma trende, millesse nüüd küpsemaks saanud riigina tuleks kriitilisemalt suhtuda.
Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=106288

Noored jälgivad eriala valides Soome tööturgu
Eesti vajadused jätavad neist paljud külmaks, sest palgad on kodumaal väikesed ja tööd ei jagu. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=106287

KONKURSID

Eesti noori oodatakse kandideerima tööle ÜROsse
Eesti osaleb sel aastal Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) noorte ametnike programmis, mille kaudu värvatakse maailma ühte suurimasse rahvusvahelisse organisatsiooni tööle uusi töötajaid. Tähtaeg 10. september. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=106297


"Koolielu 10" logokonkurss
Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu saab 2011. a. sügisel 10-aastaseks. Juubeliaasta tähistamiseks kuulutame välja logokonkursi "Koolielu 10". Konkursile saadetud töid soovime kasutada õppeaasta jooksul portaali kujunduselementidena.Tähtaeg 1. oktoober.
Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=106291


Tõlkevõistlus Juvenes Translatores 2011
2011. aastal toimub noorte tõlkevõistlus Juvenes Translatores juba viiendat korda ja huvi võistluse vastu on aasta-aastalt kasvanud. Registreerimistähtaeg 20. oktoober. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=106286


Fotokonkurss subskulptuurid 2011
Tartu Lille Maja noortekeskus korraldab Subkultuuride seminari raames (23-24.09)konkursi linnaruumi ilmestavatest skulptuuridest-installatsioonidest. Tähtaeg 19. september. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=106278

Teadusfoto 2011
Teadusfoto 2011 on 1. augustist kuni 1. oktoobrini 2011 toimuv teadusfotode
konkurss, mida korraldavad Wikimedia Eesti ja TeadusTeave ning mille eesmärgiks on
populariseerida teaduse tegemist ja jäädvustamist. Loe veel:
http://www.rajaleidja.ee/?id=106277

Arvutijoonistuste võistlus „Kohtume metsas!”
Eesti hariduse ja teaduse andmesidevõrk, Eesti metsaselts ja RMK kutsuvad kõiki
osalema arvutijoonistuste võistlusel, mis on pühendatud rahvusvahelisele
metsa-aastale. Tähtaeg 14. november. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=106262

2. september 2011

Osale põneval joonistusvõistlusel

Euroopa Liidu kosmoselaev saab Eesti lapse nime.

1. septembril sai avalöögi Euroopa Komisjoni kosmoseteemaline lastejoonistuste võistlus, mille võitja nimi antakse ühele Euroopa Liidu Galileo võrgustiku satelliidile. Võistlus kestab 15. novembrini.

Joonistusvõistlus on mõeldud 9 kuni 11 aastastele lastele ja toimub Euroopa Komisjoni Galileo programmi raames. Galileo on Euroopa iseseisev satelliitnavigatsiooni süsteem, mille käigus lennutatakse kosmosesse
vähemalt 27 satelliiti. Joonistusvõistlus toimub kõigis 27 Euroopa Liidu liikmesriigis 2011. aasta jooksul ning iga riigi võitja saab kosmosesse omanimelise satelliidi.

Joonistusvõistluse žürii liikme ja Tartu Ülikooli füüsika instituudi kosmose- ja militaartehnoloogia töörühma juhi Mart Noorma sõnul on tegemist väga haruldase võimalusega. „Ühe eesti lapse järgi nimetatakse ligikaudu 200
miljonit eurot maksev kosmoselaev, mis toob inimkonnale tulevikus palju kasu,“ ütles Noorma. „Galileo satelliitide võrgustik on Euroopa Liidu suur samm kosmosetehnoloogilise ülemvõimu suunas ja selle arendamises löövad kaasa ka Eesti spetsialistid.“

Võistlusel osalemiseks peab iga laps valmistama pildi teemal "Kosmos ja kosmoselend". Pildil võivad olla näiteks tähed, raketid, planeedid või satelliidid. Kasutada võib mis tahes joonistamis-, maalimis- ja
värvimismaterjale ning –tehnikaid ja loomulikult fantaasiat. Pildid tuleb seejärel sisse skaneerida või teha neist foto ja laadida üles veebilehele www.galileocontest.eu.

Peale Mart Noorma kuuluvad võistluse Eesti žüriisse veel laulja Laura Põldvere ja riigikogu liige, endine kultuuriminister Laine Randjärv. Võitja kuulutatakse välja 2012. aasta jaanuaris toimuval auhinnatseremoonial, kus võitjale antakse üle diplom ja auhind, mis kujutab nende järgi nime saanud päris-satelliiti.

2011 ja 2012 aastal tähistatakse Eestis teadusaastat.

http://archimedes.ee/teadusaasta/
Galileo logo:
www.powerhouse.ee/MediaConsulta/Galileo_Logo.JPG

Täieliku ülevaate võistluse tingimustest leiab veebilehelt
www.galileocontest.eu alates 1. septembrist 2011.

Lisainformatsioon:

Kristine Mumma

Powerhouse OÜ

e-post: kristine.mumma@powerhouse.ee

Tel: 6998 032