26. september 2011

Kuidas säilitada ravikindlustus pärast keskkooli lõpetamist?

Kuidas säilitada ravikindlustus pärast keskkooli lõpetamist?

Ravikindlustus on vajalik, kuna siis tasub ravikulude eest haigekassa. Ravikindlustuseta inimestel tuleb tasuda oma ravikulud ise. Meditsiiniteenused on väga kallid, tõsisemate tervisehädade puhul võib ravi maksumus ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse.

Gümnaasiumis õppimise ajal saad ravikindlustuse riigi poolt. Kas oled aga kursis, kuidas säilib Sinu ravikindlustus pärast keskkooli lõpetamist?

Kui oled gümnaasiumi lõpetamise ajal noorem kui 19- aastane, kehtib Sinu ravikindlustus kuni 19-aastaseks saamiseni. Kui aga oled gümnaasiumi lõpetades vähemalt 19- aastane ning lõpetad gümnaasiumi õppeaja nominaalkestuse piires, kehtib Sinu kindlustus veel 3 kuud pärast seda. Selleks, et ravikindlustus ei katkeks, tuleb sellisel juhul õpinguid jätkata, tööle minna vms hiljemalt 3 kuu jooksul pärast keskkooli lõpetamist.

Kui lähed kutse-või ülikooli

Kui lähed kohe pärast gümnaasiumi lõpetamist õppima kutse-või ülikooli, tagab riik Sinu ravikindlustuse kehtivuse kogu õppekava nominaalkestuse aja ja veel 3 kuud pärast kooli lõpetamist. Kui aga õpilane ei ole kooli lõpetanud õppekava nominaalkestuse jooksul (välja arvatud meditsiiniliste näidustuste tõttu) või ta heidetakse koolist välja, siis lõpeb tema ravikindlustus 1 kuu pärast õppekava nominaalkestuse möödumist või eksmatrikuleerimist.

Ravikindlustusele on õigus ka kaugõppevormis või osalise koormusega õppivatel üliõpilastel.

Üliõpilastel on õigus võtta akadeemilist puhkust. Kui akadeemiline puhkus algab nominaalõppeaja jooksul, siis ravikindlustus peatub (välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on tingitud inimese haigusest või vigastusest või kui üliõpilane pole samal ajal kindlustatud ka muul alusel) ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu.
Kutse-või ülikooli astudes ei pea Sa ravikindlustuse jätkamiseks ise haigekassale dokumente esitama. Andmed Eesti kutsekooli- ja üliõpilaste kohta esitab haigekassale teadus- ja haridusministeerium.

Kui lähed välismaale õppima

Üha rohkem õpilasi ja üliõpilasi suundub õppima välismaale. Kui Sinagi oled selle peale mõelnud, pea meeles, et ravikindlustuse jätkamiseks Eestis tuleb Sul esitada haigekassale välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument.

See peab sisaldama järgmisi olulisi andmeid:

1) õppeasutuse nimi;
2) õppeasutuse aadress;
3) õppija ees- ja perekonnanimi;
4) õppija isikukood;
5) õppeperioodi kestus;
6) õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri.

Tõend välismaa koolis õppimise kohta tuleb haigekassasse esitada igal õppeaastal.

Välismaal õppides (Euroopa majanduspiirkonnas ja Šveitsis) saab vajaminevat arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. Täpsemat infot Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiate haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee.

Kui lähed tööle

Paljud gümnaasiumi lõpetanud noored ei asugi aga edasi õppima, vaid lähevad otse tööle. Kui Sinulgi on sama plaan, on Sul õigus saada ravikindlustus oma tööandja kaudu.

Kui tööandja esitab kõik vajalikud dokumendid haigekassasse seitsme kalendripäeva jooksul alates Sinu tööle asumise päevast, siis tekib ravikindlustus neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. Kui tööleasumise hetkel Sinu ravikindlustus veel kehtib, siis jätkub see uuel alusel ilma katkemiseta.

Tööle asumisel tasub mõne aja möödudes oma kindlustuse kehtivus üle kontrollida, sest on juhuseid, kus tööandjad on unustanud inimesele ravikindlustuse tekitada.

Kui plaanid luua oma firma, tuleb Sul end füüsilisest isikust ettevõtjana kanda äriregistrisse või Maksu- ja Tolliametisse ning ravikindlustuse saamiseks maksta iseenda eest sotsiaalmaksu. Täpsemat infot võid lugeda Maksu- ja Tolliameti kodulehelt www.emta.ee.

Kui lähed ajateenistusse

Ajateenijale tagab ravikindlustuse riik. Ka ajateenistusse astujad ei pea ravikindlustuse jätkamiseks/saamiseks haigekassale ise andmeid saatma, seda teeb nende eest kaitseressursside amet. Kui ajateenistus on läbitud, kehtib ravikindlustus veel üks kuu pärast seda.

Töötuks registreerimine

Kui Sul ei ole võimalik pärast gümnaasiumi lõpetamist asuda edasi õppima, minna tööle või ajateenistusse, võid end töötukassas registreerida töötuks. Töötu staatus tagab Sulle ka ravikindlustuse. Andmed Sinu kohta edastab haigekassale sellisel juhul töötukassa.

Kust saad lisainfot?

Oma ravikindlustuse kehtivust saad igal ajal kontrollida ID-kaardi alusel riigiportaalist www.eesti.ee. Lisainformatsiooni ravikindlustuse kohta saad vaadata haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee või küsida haigekassa infotelefonilt 16 363.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar